سد سلیمانشاه در سنقر و کلیایی یخ زد 02 بهمن 1401

سد سلیمانشاه در سنقر و کلیایی یخ زد

سد سلیمانشاه در شهرستان سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه به دنبال کاهش شدید دمای هوا در روزهای اخیر یخ زد.