برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور 11 تیر 1401

برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور

سواد کوه- امام جمعه موقت سوادکوه شمالی با اشاره به برنامه‌های نظام سلطه برای سالخوردگی کشور به لزوم ممانعت از کنترل جمعیت تاکید کرد.