هویت ضارب سلمان رشدی اعلام شد 22 مرداد 1401

هویت ضارب سلمان رشدی اعلام شد

پلیس نیویورک هویت فردی را که با چاقو به سلمان رشدی، نویسنده مرتد حمله و او را زخمی کرد اعلام کرد.