دستور رئیسی به معاون اول برای بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهاده‌های دامی 04 تیر 1401

دستور رئیسی به معاون اول برای بررسی تخلفات احتمالی در واردات نهاده‌های دامی

رئیس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به‌سرعت موضوع تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.