قاسم‌پور به انبوه‌سازان پیوست 20 مهر 1401

قاسم‌پور به انبوه‌سازان پیوست

قهرمانی جهانی کشتی آزاد ایران با تیم انبوه‌سازان قرارداد امضا کرد.