در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد 05 اسفند 1401
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی؛

در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در گردهمایی انجمن‌های اولیا و مربیان و مدیران برتر کشور که با شعار «تربیت حکیمانه، حکمرانی خانواده» با بیان این که مشارکت والدین در مدارس هیأت امنایی چند ساحتی می‌شود، اظهار کرد: در فعالیت مدارس هیأت امنایی بازنگری خواهد شد.