پوشش غربالگری نوزادان به ۹۸ درصد رسیده است 26 اردیبهشت 1402

پوشش غربالگری نوزادان به ۹۸ درصد رسیده است

دبیر اجرایی بیستمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی گفت: بحث غربالگری نوزادان در سال ۸۴ 13 برای اولین بار مطرح شد و خوشبختانه اکنون پوشش آن به ۹۸ درصد رسیده است.