مراکز عملیات‌های تکفیری‌ها بیشتر در کدام کشورهاست؟ 28 تیر 1401

مراکز عملیات‌های تکفیری‌ها بیشتر در کدام کشورهاست؟

یک کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به اقدامات تروریستی گروهک‌های تکفیری در ایران، به کشورهایی که بیشتر مراکز عملیات‌های تکفیری‌ها هستند؛ اشاره کرد.