جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه 15 خرداد 1401
معرفی کتاب؛

جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه

اردبیل- کتاب "جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه" نگاهی به فراز و فرودهای دولت عثمانی در طول تاریخ و جایگاه علویان در این تاریخ پرفراز و نشیب دارد.