اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران به مرقد امام خمینی(ره) 16 خرداد 1402
مشاور مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در مسئولیت های اجتماعی؛

اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران به مرقد امام خمینی(ره)

با همکاری و هماهنگی شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارس و استفاده از ظرفیت های موجود به طوریکه خللی نیز در ایاب و ذهاب کارکنان رخ ندهد این مهم محقق شد.