ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان اردبیل 17 اردیبهشت 1401
با فروکش کرونا تاکید شد؛

ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان اردبیل

اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بر ضرورت تسریع در برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تاکید کرد.