طرح مجلس برای جلوگیری از کمبود و کنترل انرژی برق 16 تیر 1401

طرح مجلس برای جلوگیری از کمبود و کنترل انرژی برق

جمعی از نمایندگان مجلس طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق را تهیه و تدوین کرده‌اند.