واریز ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی سهامداران بورسی 26 شهریور 1401

واریز ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی سهامداران بورسی

در نیمه نخست امسال ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی از طریق سامانه سجام پرداخت شد.