بازدید وزیر کشور از پروژه انتقال آب به سنندج 19 مهر 1401

بازدید وزیر کشور از پروژه انتقال آب به سنندج

وزیر کشور از پروژه انتقال آب سد آزاد به شهر سنندج بازدید کرد.