تمدیدمهلت شرکت در جایزه ملی محیط زیست 23 مهر 1401

تمدیدمهلت شرکت در جایزه ملی محیط زیست

با توجه به استقبال افراد حقیقی و حقوقی برای شرکت در جایزه ملی محیط زیست ، زمان دریافت مدارک و مستندات فعالیت های داوطلبان تا پایان آبان تمدید شد.