تخصیص ۱۳.۶ میلیارد یوان‌ به پروژه راه‌آهن برقی تهران-قم-اصفهان 15 شهریور 1401

تخصیص ۱۳.۶ میلیارد یوان‌ به پروژه راه‌آهن برقی تهران-قم-اصفهان

معاون‌ ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از تخصیص 13.6 میلیارد یوان دیگر برای پروژه راه‌آهن برقی تهران-قم-اصفهان خبر داد.