اعلام راهبردهای سفر ایمن و توسعه مسکن در نشست با استانداران 01 اسفند 1401
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت:

اعلام راهبردهای سفر ایمن و توسعه مسکن در نشست با استانداران

وزیر راه و شهرسازی از اعلام راهبردهای سفر ایمن از جمله رفع نقاط حادثه خیز، افزایش شبکه امدادی، بهداشتی و درمانی و نیز برنامه های آگاهی بخش در حوزه سفر ایمن در جاده ها و نیز برنامه های توسعه مسکن و ایجاد کارگاه بزرگ مسکن سازی به استانداران خبر داد.