تنبیه و تحقیر در مدارس؛ از مغایرت قانون تا کجروی دانش‌آموز 25 اردیبهشت 1401
بررسی آثار تنبیه فیزیکی؛

تنبیه و تحقیر در مدارس؛ از مغایرت قانون تا کجروی دانش‌آموز

صفحه روز؛ موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموزان مساله جدیدی نیست. چه در گذشته که به عنوان یک رکن اصلی آموزشی به ویژه در مکتب‌خانه‌ها محسوب می‌شد و اقداماتی مانند به فلک بستن دانش‌آموزان نمونه بارز آن بود و چه امروزه که به اشکال مختلف مانند تنبیه و تحقیر مشاهده می‌شود. برای مثال هر چند وقت یکبار […]