تأثیر خط‌آهن رشت-آستارا و رشت-کاسپین در حمل ترکیبی ایران و روسیه/ تأمین مالی با تهاتر نفت 01 مرداد 1401

تأثیر خط‌آهن رشت-آستارا و رشت-کاسپین در حمل ترکیبی ایران و روسیه/ تأمین مالی با تهاتر نفت

عضو هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: برنامه‌ریزی تأمین منابع مالی راه‌آهن رشت-آستارا‌ ‌از ظرفیت‌های بودجه و خصوصاً تهاتر نفت انجام شده است، که امیدوارم به نتیجه برسد تا کل 160 کیلومتر این خط ریلی کارگاه عمرانی شود.