آماده‌باش در کرمانشاه پس از هشدار قرمز هواشناسی 10 بهمن 1401

آماده‌باش در کرمانشاه پس از هشدار قرمز هواشناسی

به دنبال ورود سامانه بارشی سنگین به استان کرمانشاه هواشناسی هشدار سطح قرمز صادر کرده است.