دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت 12 مهر 1401

دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی گفت ابلاغ الگوی کشت به هفته اینده موکول شد.