پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان 24 مرداد 1401

پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، از سوی سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید ارائه شد.