۲۵ درصد اعتبارات عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته است 19 بهمن 1401
یک مسئول:

۲۵ درصد اعتبارات عمرانی استان اردبیل تخصیص یافته است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل: ۲۵ درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است.