تکذیب شایعه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی 22 تیر 1401

تکذیب شایعه بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی

مسعود میر کاظمی درباره برخی شایعات مبنی بر بازگشت ارز 4200 تومانی گفت: خیر، قیمت گندم تغییر نمی کند، الان دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد و اگر کسی نهاده وارد کند و دولت بخواهد حمایت کند باید طبق قانون بودجه 1401 مابه التفاوت ریالی آن را پرداخت کند.