تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی 01 اسفند 1401
مدیرکل استاندارد اردبیل خبرداد:

تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی

مدیر کل استاندارد استان اردبیل از تشدید نظارت بر ترازوهای مراکز صنفی استان خبرداد.