آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس 30 خرداد 1401

آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح نمایندگان برای کنترل اجاره بهای مسکن در این کمیسیون را تشریح کرد.