فراهم شدن زمینه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی 30 شهریور 1401

فراهم شدن زمینه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: زمینه صادرات دارو به کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آفریقایی فراهم شده و بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه فعالیت ویژه‌ای داشته باشد.