• جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه 15 خرداد 1401

    معرفی کتاب؛
    جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه

    اردبیل- کتاب "جایگاه سیاسی، اجتماعی و مذهبی علویان ترکیه" نگاهی به فراز و فرودهای دولت عثمانی در طول تاریخ و جایگاه علویان در این تاریخ پرفراز و نشیب دارد.

چیزی یافت نشد !