رؤیت هلال ماه در عربستان و قطر
رؤیت هلال ماه در عربستان و قطر
عربستان و قطر هم همچون ایران، پنجشنبه را اول رمضان اعلام کردند

به گزارش صفحه روز، عربستان و قطر پس از عدم رؤیت هلال ماه، پنجشنبه را اول ماه رمضان اعلام کردند.ایران نیز این روز را به عنوان نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده است.