دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت
دلیل تاخیر در ابلاغ الگوی کشت
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی گفت ابلاغ الگوی کشت به هفته اینده موکول شد.

به گزارش صفحه روز ، قربانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری علت این تعویق را حضور نداشتن وزرای مرتبط عنوان کرد و گفت مدیریت الگوی کشت چند وجهی است و نیازمند به یک هماهنگ کننده که با پیشنهاد وزرات جهاد کشاورزی این مدیریت به معاون اول ریاست جمهوری محول شده است.

ورمزیار مدیر گروه کشاورزی مرکز پژوهش‌های مجلس هم تدوین و اجرای الگوی کشت را وظیفه ذاتی وزرات جهاد کشاورزی دانست و گفت با وجود این وظیفه ذاتی اجرای الگوی کشت در برخی استانها ناقص مانده است.
قربانی در ادامه به بسته های  جذاب اشاره کرد و گفت بر اساس قانون این بسته بعنوان مشوق و حمایت به کشاورزانی پرداخت خواهد شد که به کشت محصولات راهبردی گرایش دارند.

  • منبع خبر : فارس