جدیدترین آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
جدیدترین آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کرد.

به گزارش صفحه روز، کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه به شرح زیر صادر کرد: با توجه به شکایت بابک حاج فروش از باشگاه ون پارس نقش جهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۴۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۱۰۳ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت مصطفی حق شناس از باشگاه سپیدرود رشت،  این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۸ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمدجواد کیا از باشگاه شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بابت بخشی از خواسته و پرداخت مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت فسخ اعلامی توسط خواهان را فسخ غیرموجه تشخیص و نسبت به خواسته وکلای وی مبنی بر دریافت غرامت به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت حسین احمدلو از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت کیوان یاراحمدی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت ۷۰۰ میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال هزینه دادرسی محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۹۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت جواد شفیعی از باشگاه کاسپین دریا بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۲۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

  • منبع خبر : فارس