ببینید | لحظه هولناک له شدن کابین کامیون و مرگ تلخ راننده به خاطر عدم رعایت ایمنی!
ببینید | لحظه هولناک له شدن کابین کامیون و مرگ تلخ راننده به خاطر عدم رعایت ایمنی!

به دلیل نبستن بار کامیون و رعایت نکردن نکات ایمنی در حین کار منجر به مرگ راننده شد.

به دلیل نبستن بار کامیون و رعایت نکردن نکات ایمنی در حین کار منجر به مرگ راننده شد.